Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Дзержинському міському суді Донецької області

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

рішенням зборів суддів                                                      

Дзержинського міського суду Донецької області            

від 14  квітня 2017 року за № 3 (зі змінами                      

затвердженими рішенням зборів суддів                          

Дзержинськогоміського суду Донецької області             

від 08 вересня 2017 року за № 6)                                     

 

 Про  затвердження  в новій  редакції

Засад використання автоматизованої системи документообігу

Дзержинського міського суду Донецької області

 

 1. Документообіг Дзержинського міського суду Донецької області (далі –документообіг суду) - це проходження документів в суді з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

 

1.2. Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і опрацьовуються в суді на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.

 1. Автоматизована система документообігу Дзержинського міського суду Донецької області функціонує відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням ради суддів України від 02 квітня 2015 року No 25, Рішень Зборів суддів Дзержинського міського суду Донецької області та цих Засад.

 

 1. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду , а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор, обов'язки якого виконує головний спеціаліст з інформаційних технологій Дзержинського міського суду Донецької області .

 

 1. 4. Автоматичний розподіл судових справ здійснюється секретарями суду.

         У разі відсутності одного з  секретаря суду на  якого покладено функції  авторозподілу судових справ - авторозподіл проводиться іншим працівником, який має на це право відповідно до функціональних обов'язків користувачів та на підставі наказу керівника апарату суду або  виконуючого обов’язки  керівника апарату суду

 

 1. 5. У Дзержинському міському суді Донецької області застосовуються:

 Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддямі, визначеними статтею 247 КПК України.

Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в місцевому суді визначається головуючий суддя  з урахуванням  спеціалізації.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки головуючого судді у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3  Положення.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3  Положення.

 Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цього Положення.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду першої інстанції для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

 У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

          Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 1), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

-   судові справи про перегляд заочного рішення, з урахуванням спеціалізації розгляду судових справ у Дзержинському міському суді;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

         - клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом, з  урахуванням  спеціалізації розгляду  судових справ у Дзержинському міському  суді ;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

         - зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

         - заяви про відновлення втраченого судового провадження;

         - заяви про забезпечення позову, доказів.

         Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, з  урахуванням  спеціалізації розгляду  судових справ у Дзержинському міському  суді. 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеному підпунктами 2.3.4, 2.3.23  Положення.

 Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи.

Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з інших  підстав

 1. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Рішення Зборів суддів, цих Засад та з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ, передбачених КП «Д-3».

 

6.1 Коефіцієнти складності справ у Дзержинському міському суді Донецької області визначається за наступними категоріями таким чином:

цивільні справи та матеріали:

спори про право власності та інші речові права - 2;

спори про речові права на чуже майно - 1;

спори про право інтелектуальної власності - 2;

спори, що виникають з договорів - 1,5;

спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 1,5;

спори про не договірні зобов’язання - 1;

спори про відшкодування шкоди - 1,5;

спори про спадкове право – 1,5;

спори про захист немайнових прав фізичних осіб - 1;

спори про захист честі, гідності та ділової репутації – 1,5;

спори, що виникають з житлових правовідносин - 1;

спори що виникають з земельних правовідносин - 2;

спори, що виникають з сімейних правовідносин - 1;

спори про поділ майна подружжя – 1,5;

спори, що виникають із трудових правовідносин - 2;

спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 1,5;

звільнення майна з-під арешту - 1;

заяви про перегляд заочного рішення - 1;

заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви - 1;

цивільні справи окремого провадження, заяви окремого провадження - 1;

заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами - 1;

клопотання, заяви, подання у порядку виконання рішень інших органів - 1; скарги на дії або бездіяльність виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служб – 1;

справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні - 1; виконання судових доручень – 0,5;

заяви про відновлення втраченого судового провадження - 1;

заяви про видачу судового наказу – 0,5;

заяви про скасування судового наказу – 0,5;

адміністративні справи та матеріали:

адміністративні справи щодо призначення та перерахунку пенсії - 2; адміністративні справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із Управлінням праці та соціального захисту населення - 2;

адміністративні справи зі спорів фізичних та юридичних осіб із Управлінням державної автоінспекції України про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення - 2;

справи про адміністративні правопорушення:

справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією - 1;

справи про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності - 1 (ст. 155 – ст. 166-23 КУпАП); 

інші справи про адміністративні правопорушення - 0,3;

кримінальні справи та матеріали:

кримінальні провадження з угодою - 1;

кримінальне провадження, у якому передбачено колегіальний розгляд - 3 (з визначенням коефіцієнта участі судді: 1 – судді доповідача, 0,5 - члена колегії); кримінальні провадження з кількома обвинуваченими 1 х кількість обвинувачених;

кримінальне провадження з кількома епізодами:

якщо більше 5 епізодів - 2, якщо більше 10 епізодів - 3, якщо більше 30 епізодів - 4;

клопотання щодо розгляду питань в порядку виконання судових рішень - 0,3; кримінальні провадження стосовно осіб, які перебувають під вартою - 2; кримінальні провадження відносно неповнолітніх осіб - 2;

кримінальні провадження в яких залучений перекладач (сурдоперекладач) - 2;

клопотання про застосування, продовження запобіжного заходу – 2,

інші клопотання слідчих органів - 1;

скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчих органів – 2

(пункт 6.1 згідно зі змінами від 08.09.2017).

6.2  При надходженні до суду справи, матеріалу до якого коефіцієнт складності може визначатися за різними критеріями, остаточний коефіцієнт складності визначається за найбільшим коефіцієнтом складності справи (пункт 6.2 згідно зі змінами від 08.09.2017).

 

 1. У Дзержинському міському суді Донецької області з 19.12.2016 року запроваджена спеціалізація з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ (проваджень) та матеріалів про адміністративні правопорушення, а саме:

 

 1. 8. Для суддів, які обіймають адміністративні посади, встановлено коефіцієнти навантаження з розгляду судових справ, які затверджуються на зборах суддів.

 

 1. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов'язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України), та у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів) питання автоматизованого розподілу судових справ визначається у разі необхідності в кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням судді.

 

 1. 10. У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, в т.ч. знеструмлення електромережі суду, вихід із ладу обладнання або комп'ютерних програм, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення  конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим  процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо  реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри  запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора

про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення  у житло, обшук чи огляд житла тощо), здійснюється головою суду або  особою, яка виконує його обов'язки, між  суддями, які мають на цей день повноваження на розгляд  вищезазначеної категорії справ, за списком в  алфавітному порядку.

 

 1. Справи, що підлягають реєстрації або розгляду в неробочі та вихідні дні, розподіляються між суддями, які працюють у ці дні відповідно до графіку чергувань та наказу голови суду або особи, яка виконує його обов'язки.

 

 1. 12. У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу.

 

 1. Ці Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Дзержинського міського суду Донецької області і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін рішенням зборів суддів до Засад використання  автоматизованої системи документообігу Дзержинського міського суду Донецької області, зазначені зміни вносяться до  автоматизованої  системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

13.1 Зміни затверджені зборами суддів від 08 вересня 2017 внести до автоматизованої системи КП Д-3 до 01 жовтня 2017 року.