flag Судова влада України

правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                           ПОГОДЖЕНО                         

                                                                                                 головою Дзержинського міського суду  Донецькій області

                                                                                                   ______підпис_______В.І.Пискунов  

                                                                                                   "01" жовтня 2010 року

               

   Правила

                       внутрішнього трудового розпорядку  працівників

                       Дзержинського міського суду Донецької області

 

1.      Загальні положення

 

    1.1 Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю , - тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру -, включити право на вільний вибір професії, роду і роботи відповідно до покликання , здібностей , професійної підготовки, освіти .

         Обов"язком кожного працівника є сумлінна праця , додержання трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці , бережливе відношення до ввіреного майна .

         Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та організаційних умов для нормальної високопродуктивної роботи, світовим ставленням до праці , застосуванням методів переконання і виховання , а також заохочення за сумлінну працю.

   1.2  Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені на підставі Кодексу законів про Працю України, в їх основу покладено положення Закону України " Про державну службу ", Закону України  " Про судоустрій та статус суддів України ".   

Правила спрямовані на зміцнення трудової дисципліни , своєчасне  і якісне виконання працівниками покладених на них обов"язків , раціональне використання робочого

часу , зростання продуктивності та єфективності праці.

 

           2. Порядок призначення , переміщення   та звільнення працівників суду.

2.1         Призначення , переміщення та звільнення працівників здійснюється :

-         суддів місцевих судів – президентом України , а в разі безстроково

обрання – Верховною Радою України,

-         голів та заступників голів судів – Вищою радою юстиції за поданням   

     відповідною ради суддів ,

-   керівника апарату – начальник відповідного ТУ ДСА в Донецькій області

-         помічників голів, консультантів судів та всіх інших працівників суду- керівник  

     апарату суду,

-         помічників суду- керівник апарату суду за поданням  судді .

2.2         З метою набуття практичного досвіду , перевірки професійного рівня і ділових якостей особи , яка претендує на посаду державного службовця , може проводитися стажування терміном до двох місяців .

 

2.3         Під час укладення трудового договору    забороняється вимагати від осіб , які поступають на роботу документи , Подання яких не передбачено законодавством .

2.4         З наказом про прийняття працівника на роботу ( про призначення на посаду ) ознайомити під розписку у приказі , відповідний запис вноситься до трудової книжки .

В наказі зазначаються назва професії (посада) відповідно до штатного розпису  та умови оплати праці . Допуск до роботи новопризначених працівників проводиться тільки після видання відповідного приказу .

2.5         до початку роботи за укладеним трудовим договором , або у разі переведення

         працівника на іншу роботу в суді , керівництво суду , зобов"язані :

-         роз"яснити працівникові його права та обов"язки і інформувати під розпис  про умови праці,

-         ознайомити працівника із ЗУ " Про державну службу " , ЗУ Про судоустрій   та статус суддів України ", ЗУ " Про боротьбу з корупцією", Положенням про Державну судову адміністрацію України ,

-         визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами,

-         проінструктувати працівника з техніки безпеки, виборчої санітарії,гігієни праці і протипожежної охорони.

2.6         На всіх працівників ведуться трудові книжки , у порядку , встановленому чинним законодавством .

2.7         Припинення трудового договору  працівниками може мати місце тільки з підстав , передбачених законодавством.

2.8         Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір,укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво за два тижня . У разі коли заява працівника , звільненого з роботи за власним бажанням, замовлено неможливістю продовжувати роботу ( випадки , передбачені ст.38ч.І КзпП України ) керівництво апарату повинно розірвати трудовий договір у строк , про який просить працівник . Після закінчення строку попередження працівника , має право припинити роботу , а керівництво   зобов"язано видати працівникові трудову книжку і провести з ним остаточний розрахунок .За згодою між працівником і керівництвом, трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення .

2.9         Перед розірванням трудового договору , працівник зобов"язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності , повернути всі документи та літературу .

2.10     Розірвання трудового договору з працівником оформлюється наказом . Днем звільнення є останній день роботи .В день звільнення керівництво зобов"язано видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і здійснити з ним остаточний розрахунок .Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні робитися у точній відповідності з формулюванням  чинного законодавства , та з посиланням на відповідну статтю КзпП України .

 

 

 

 

-         Справедливо вирішувати питання про моральне та матеріальне заохочення працівників , які досягли значних результатів у роботі .

-         Керівництво повинне забезпечувати виплату заробітної плати працівникам в установлений термін та розмірах , передбачених законодавством і трудовим договором .

 5. Робочий час та його використання .

5.1       Для працівників встановлюється п"ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя . Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень ( за винятком працівників віком до 18 років та інших категорій працівників , передбачених чинним законодавством).

                У випадках передбачених ст.56 КзпП України , окремим працівникам на їх прохання можев становлюватися неповний день чи тиждень з оплатою праці пропорційного відпрацьованому ними часу .

 5.2       Час початку і закінчення роботи працівників та час перерви для відпочинку і харчування встановлюються таким чином :

 

                                 З понеділка по четвер                           П"ятниця

Початок роботи          8 годин 00 хвилин                        8годин 00хвилин

Перерва                       12.00  до 12.45                              12.00 до 12.45

Закінчення роботи     17годин 00 хвилин                       15годин  45 хвилин

        Напередодні святкових і неробочих днів ( ст 73 КзпП України) тривалість роботи дня 40 годин , робочим тижнем скорочується на одну годину.

        За рішенням керівника окремим працівникам може встановлюватися гнучний графік роботи на умовах та в порядку передбачених законодавством .

 5.3       Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідни , святкові та неробочі дні. Робота в неробочі дні оплачується відповідно до ст107 КзпП України.

На бажання працівника , який працював у вихідний , святковий або неробочий день , йому може бути надати й інший день відпочинку .

5.4       Працівникам , на яких не поширюється дія ЗУ" Про державну службу " , робота понад встановлену тривалість робочого часу оплачується відповідно до статті 106 КзпП України .

 5.5        Облік робочого часупрацівників суду проводиться шляхом занесення відповідних даних до табелю консультантом з кадрової роботи .

5.6       За особистий характер роботи та інтенсивність праці державним службовцям виплачується надбавка до посадового окладу .

 5.7       Забороняється в робочий час відволікати працівників суду від їх безпосередньої роботи , відзивати та знімати з роботи для виконання громадських обов"язків і проведення різних заходів , не пов"язаних із виробничою діяльністю.

  5.8       Черговість надання працівникам щорічної та додаткової відпустки встановлюється затвердженим головою суду графіком відпусток з урахуванням необхідності  забезпечення нормальної роботи суду і особливих інтересів працівників та можливостей для їх відпочинку . Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників.

                          6. Заохочення за сумлінну працю .

 6.1       За зразкове виконання трудових обов"язків , тривалу і бездоганну роботу , інші успіхи у праці працівників застосовуються такі заохочення :

 -         оголошення подяки ,

-         видача грошової премії,

-         нагородження Почесною грамотою і цінним подарунком .

За використання особливо відповідальних завдань працівнику , на якого поширюється дії Закону України " Про державну службу " , може бути присвоєно черговий ранг в межах відповідної категорії посад.

Заохочення оголошується  наказом і заносяться до трудової  книжки , згідно з правилами їх ведення .

 7.      Відповідальність за порушення трудової дисципліни .

 

7.1       Порушення трудової дисципліни , тобто  невиконання  чи неналежне виконання     без поважних причин працівником  покладених на нього трудових та службових обов"язків, порушення  державним службовцем обмежень , пов"язаних з проходженням державної служби , а також за вчинок , який  порочить його як  державного службовця  або дискредитує державний орган  в якому він працює, тягне  за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського  стягнення , а також  застосування  інших заходів . передбачених чинним законовавством .

7.2       За порушення трудової дисципліни до працівника суду застосовується один із видів стягнення :

-         догана,

-         звільнення .

7.3       До державних службовців  за невиконання чи неналежне виконання службових

       обов"язків , перевищення  своїх  повноважень , порушення обмежень, пов"язаних з

       проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як

       державного службовця , крім вказаних вище дисциплінарних  стягнень , можуть

       застосовуватися  такі заходи дисциплінарного впливу:

-         попередження про  неповну  службову відповідальність ,

-         затримка до одного року у  присвоєнні чергового рангу , або про призначення на

     вищу посаду .

7.4  Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником апарату суду стосовно

       помічника голови суду , помічників суддів, та інших працівників суду .

7.5    Застосування  дисціплінарного стягнення оформлюється наказом . Накази 

       доводяться до працівника під розписку .

 

7.6   Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо  за виявленням 

проступку, але не пізніше одногомісяця з дня  виявлення , не враховуючи часу звільнення працівника з роботи у зв"язку  з тимчасовою непрацездатністю .

 

7.7  Дисциплінарне стягнення не може   бути накладене пізніше шести місяців з дня

       вчинення проступку. До застосування дисциплінарного     стягнення керівництво  

       повинно витребувати від порушника письмове пояснення . За кожне порушення

       трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення .

 

7.8    Якщо працівник не допустив нового порушення  трудової дисципліни і до того ж

      виявив себе сумлінним працівником , стягнення може бути зняте до закінчення

      року  . Протягом  дії дисциплінарного  стягнення   , заходи заохочення до 

      працівника не застосовуються .     

 

8.      Порядок вирішення трудових спорів .  

 

8.1  Трудові спори , що виникають між працівником  та керівництвом , розглядаються в порядку , передбаченому чинним законодавством .